सूचना

जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव छनौटको सूचना

जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव छनौट सम्वन्धी जरुरी सूचना सम्वन्धित कार्यविधि/मापदण्ड Latest Posts मन्त्रालय संग सम्वन्धित अन्य समाचार सामग्री

Read More »
सेवा करारको लागि उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना ।

सेवा करारको लागि उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना । यस मन्त्रालयको मिति २०७७।१०।०८ मा प्रकाशित सूचना अनुसारको विज्ञापन नं ०१ देखी २२-०७७/७८ का लागि संक्षिप्त

Read More »
विज्ञापन नं २२/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा ला.पो.डे.डे. समूह, सहायक स्तर चौंथो नायव पशु सेवा प्राविधिक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञापन नं २२/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा ला.पो.डे.डे. समूह, सहायक स्तर चौंथो नायव पशु सेवा प्राविधिक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

Read More »
विज्ञापन नं २१/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा भेटेरीनरी समूह, सहायक स्तर चौंथो नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञापन नं २१/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा भेटेरीनरी समूह, सहायक स्तर चौंथो नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

Read More »
विज्ञापन नं २०/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा स्वाइल साइन्स समूह, सहायक स्तर चौंथो नायव प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञापन नं २०/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा स्वाइल साइन्स समूह, सहायक स्तर चौंथो नायव प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

Read More »
विज्ञापन नं १९/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा बाली संरक्षण समूह, सहायक स्तर चौंथो नायव प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञापन नं १९/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा बाली संरक्षण समूह, सहायक स्तर चौंथो नायव प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

Read More »
विज्ञापन नं १८/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा भेटेरीनारी समूह, सहायक स्तर पाँचौ पशु सेवा प्राविधिक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञापन नं १८/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा भेटेरीनारी समूह, सहायक स्तर पाँचौ पशु सेवा प्राविधिक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

Read More »
विज्ञापन नं १७/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा भेटेरीनरी, सहायक स्तर पाँचौ पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदकोसिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञापन नं १७/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा भेटेरीनरी, सहायक स्तर पाँचौ पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदकोसिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

Read More »
विज्ञापन नं १६/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा मत्स्य समूह, सहायक स्तर पाँचौ प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञापन नं १६/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा मत्स्य समूह, सहायक स्तर पाँचौ प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

Read More »
विज्ञापन नं १५/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा स्वाइल साइन्स समूह, सहायक स्तर पाँचौ प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञापन नं १५/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा स्वाइल साइन्स समूह, सहायक स्तर पाँचौ प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

Read More »
विज्ञापन नं १४/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा वाली संरक्षण समूह, सहायक स्तर पाँचौ प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञापन नं १४/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा वाली संरक्षण समूह, सहायक स्तर पाँचौ प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

Read More »
विज्ञापन नं १३/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा वागवानी समूह, सहायक स्तर पाँचौ प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञापन नं १३/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा वागवानी समूह, सहायक स्तर पाँचौ प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

Read More »
विज्ञापन नं १२/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा कृषि प्रसार समूह, सहायक स्तर पाँचौ प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञापन नं १२/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा कृषि प्रसार समूह, सहायक स्तर पाँचौ प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

Read More »
विज्ञापन नं ११/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा एगृ. इको.एण्ड मार्केटिङ समूह, सहायक स्तर पाँचौ प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञापन नं ११/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा एगृ. इको.एण्ड मार्केटिङ समूह, सहायक स्तर पाँचौ प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

Read More »
विज्ञापन नं १०/०७७-७८ नेपाल इन्जिनियरिङ सर्भे समूह, अधिकृतस्तर सातौं नापी अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञापन नं १०/०७७-७८ नेपाल इन्जिनियरिङ सर्भे समूह, अधिकृतस्तर सातौं नापी अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

Read More »
विज्ञापन नं ०९/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा मत्स्य समूह, अधिकृतस्तर सातौं मत्स्य विकास अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञापन नं ०९/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा मत्स्य समूह, अधिकृतस्तर सातौं मत्स्य विकास अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

Read More »
विज्ञापन नं ०८/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा स्वाइल साइन्स समूह, अधिकृतस्तर सातौं माटो विज्ञ पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञापन नं ०८/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा स्वाइल साइन्स समूह, अधिकृतस्तर सातौं माटो विज्ञ पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

Read More »
विज्ञापन नं ०७/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा लाइभ स्टक पोल्ट्री डेरी एण्ड डेभलपमेन्ट समूह, अधिकृतस्तर सातौं पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञापन नं ०७/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा लाइभ स्टक पोल्ट्री डेरी एण्ड डेभलपमेन्ट समूह, अधिकृतस्तर सातौं पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

Read More »
विज्ञापन नं ०६/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा भेटेरीनरी समूह, अधिकृतस्तर सातौं पशु चिकित्सक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञापन नं ०६/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा भेटेरीनरी समूह, अधिकृतस्तर सातौं पशु चिकित्सक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

Read More »