संघिय कृषि विकास मन्त्रालयबाट जारी कृषि विकास रणनीति सन् २०१५-२०३५

कृषि विकास रणनीति सन् २०१५-२०३५ संघिय कृषि विकास मन्त्रालयबाट जारी कृषि विकास रणनीति सन् २०१५-२०३५

सूचना तथा जानकारी सम्वन्धमा ।

सूचना तथा जानकारी सम्वन्धमा । च.नं-१४-मिति-२०७७।०४।३२ श्री सबै जिल्ला सहकारी संघहरु, गण्डकी प्रदेश । श्री सबै जिल्ला विषयगत सहकारी संघहरु, गण्डकी प्रदेश ।

गण्डकी प्रदेशमा देखा परेको सलह किरावारे हालसम्मको अवस्था सम्वन्धी विवरण

गण्डकी प्रदेशमा देखा परेको सलह किरा’bout हालसम्मको अवस्था सम्वन्धी विवरण