कृषि ऋणमा ब्याज अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

कृषि ऋणमा ब्याज अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सम्वन्धित कार्यविधि तथा मापदण्डहरु डाउनलोड गर्नुहोस्:-

कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७

कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम संचालन (पहिलो संशोधन)मापदण्ड, २०७७     पहिलो संशोधन मिति २०७७।११।०९

व्यवसायिक कृषि ऋणमा व्याज अनुदान वितरण कार्यक्रम सम्बन्धि प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।