सवारी साधन खरिद कार्यका लागि सूचना

सवारी साधन खरिद कार्यका लागि सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९/०१/०७ आ.व. २०७८/७९