प्रादेशिक कृषि-मौसम सल्लाह बुलेटिन प्रकाशन तथा प्रसारण मापदण्ड, २०७९

प्रादेशिक कृषि-मौसम सल्लाह बुलेटिन प्रकाशन तथा प्रसारण मापदण्ड, २०७९

विपन्‍न बस्तीमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७८

विपन्‍न बस्तीमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७८

जीविकोपार्जन सहयोग सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७८

जीविकोपार्जन सहयोग सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७८

स्वायल हेल्थ कार्ड सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७८

स्वायल हेल्थ कार्ड सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७८ मन्त्रीस्तरबाट स्विकृत मिति २०७८/०८/१४

स्याउ खेती विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७ (पहिलो संसोधन, २०७८ सहित)

स्याउ खेती विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७ (पहिलो संसोधन, २०७८ सहित)

मसलाबाली प्रवर्धन कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७(पहिलो संसोधन, २०७८ सहित)

मसलाबाली प्रवर्धन कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७(पहिलो संसोधन, २०७८ सहित)

च्याउ बीउ उत्पादक प्रयोगशालालाई सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७८

च्याउ बीउ उत्पादक प्रयोगशालालाई सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७८