कृषि ऋणमा ब्याज अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

कृषि ऋणमा ब्याज अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सम्वन्धित कार्यविधि तथा मापदण्डहरु डाउनलोड गर्नुहोस्:-

जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना

जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी  प्रस्ताव आव्हानको सूचना सम्वन्धित कार्यविधि तथा मापदण्डहरु डाउनलोड गर्नुहोस्:-

बाँझो जग्गामा व्यवसायिक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७ पहिलो संसोधन २०७८ सहित

बाँझो जग्गामा व्यवसायिक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७ पहिलो संसोधन २०७८ सहित

क्षेत्रफलका आधारमा तरकारी उत्पादनमा प्रोत्साहन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ पहिलो संसोधन २०७८ सहित

क्षेत्रफलका आधारमा तरकारी उत्पादनमा प्रोत्साहन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ पहिलो संसोधन २०७८ सहित

जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७ -पहिलो संसोधन २०७८ सहित

जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७ – पहिलो संसोधन, २०७८ सहित

अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

करार सेवामा पदपूर्तिका लागि अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना अन्तरवार्ता हुने स्थान: भूमि ब्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश सहिदचोक पोखरा

लर्न एण्ड डु तालिमको लागि अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

लर्न एण्ड डु तालिमको लागि अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना सूचना डाउनलोड गर्नुहोस्: सम्वन्धित मापदण्ड: