सार्वजनिक खरिद तालिम सम्वन्धमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको परिपत्र ।

सार्वजनिक खरिद तालिम सम्वन्धमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको परिपत्र ।

वैदेशिक अध्ययन छात्रवृत्ति मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने सम्वन्धमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको परिपत्र ।

वैदेशिक अध्ययन छात्रवृत्ति मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने सम्वन्धमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको परिपत्र ।

कित्ता नापी नक्सामा सार्वजनिक बाटो अध्यावधिक गर्न स्थानिय तहहरुलाई प्रस्ताव आव्हान सम्वन्धी मन्त्रालयको परिपत्र ।

कित्ता नापी नक्सामा सार्वजनिक बाटो अध्यावधिक गर्न स्थानिय तहहरुलाई प्रस्ताव आव्हान सम्वन्धी मन्त्रालयको परिपत्र ।

सूचना तथा जानकारी सम्वन्धमा ।

सूचना तथा जानकारी सम्वन्धमा । च.नं-१४-मिति-२०७७।०४।३२ श्री सबै जिल्ला सहकारी संघहरु, गण्डकी प्रदेश । श्री सबै जिल्ला विषयगत सहकारी संघहरु, गण्डकी प्रदेश ।

गण्डकी प्रदेशको नियमन क्षेत्रभित्रका सहकारी संघ संस्थाहरुलाई मन्त्रालयको परिपत्र २०७७।०४।२८

गण्डकी प्रदेशको नियमन क्षेत्रभित्रका सहकारी संघ संस्थाहरुलाई मन्त्रालयको परिपत्र २०७७।०४।२८

गण्डकी प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकारका सबै सहकारी संस्थाहरुलाई – मन्त्रालयको परिपत्र ।

गण्डकी प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकारका सबै सहकारी संस्थाहरुलाई – मन्त्रालयको परिपत्र ।