सूचनाको हक सम्वन्धी स्वत: प्रकाशन गरिएको विवरण~ २०७८, चैत्र ~ Proactive Disclosure ~ March, 2022

सूचनाको हक सम्वन्धी स्वत: प्रकाशन गरिएको विवरण~ २०७८, चैत्र ~ Proactive Disclosure ~ March, 2022

सूचनाको हक सम्वन्धी स्वत: प्रकाशन गरिएको विवरण~ २०७८, मंसिर~Proactive Disclosure.

सूचनाको हक सम्वन्धी स्वत: प्रकाशन गरिएको विवरण~ २०७८, मंसिर~Proactive Disclosure.

सूचनाको हक सम्वन्धी स्वत: प्रकाशन गरिएको विवरण~ २०७८, असार~Proactive Disclosure.

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा(३) र (४) तथा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण

सूचनाको हक सम्वन्धी स्वत: प्रकाशन गरिएको विवरण

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा(३) र (४) तथा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण-Proactive Disclosure.