सवारी साधन खरिद कार्यका लागि सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९/०१/०७ आ.व. २०७८/७९

प्रदेश सरकार
भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश पोखरा नेपाल १ निवारण म

पोखरा
प.सं. २०७६/०७९ 
चलानी नं. ८४४
सम्पर्क नं. ०६१-४५८०५२
सवारी साधन खरिद कार्यका लागि सूचना
 प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७९/०१/०७
आ.व. २०७८/७९
यस मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने निम्न बमोजिमको सवारी साधन सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ 
को दफा ८ (१) "क" ८ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ संशोधन सहित नियम ३१ (ख) र उत्पादक वा अधिकृत विक्रेताद्वारा निर्धारित दरमा (क्याटलग सपिङ्ग) खरिद गर्ने कार्यविधि, २०७४ बमोजिम उत्पादक कम्पनी तथा त्यसको आधिकारीक बिक्रेताहरु बिच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट खरिद गर्नुपर्ने भएकोले निम्न बमोजिमको सवारी साधन आपूर्ति गर्न सक्ने योग्य उत्पादक कम्पनी वा त्यसको आधिकारीक बिक्रेताले आवश्यक कागजात सहित आ-आफ्नो उत्पादन तथा बिक्रि गर्ने सवारी साधनको आधिकारिक स्पेसिफिकेसन, गुणस्तर, मुल्य र सुविधा सहितको विवरण (क्याटलग वा ब्रोसर) संलग्न राखि यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र यस मन्त्रालयमा निवेदन पेश गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको लागि सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

आवश्यक सवारी साधनको विवरण

क्र.स.

सवारी साधनको प्रकार

१.

हलुका सवारी साधन (चारपाङग्रे )

साधारण स्पेसिफिकेसन

4 WD, 7 Seater, Ground Clearance minimum 180mm

आवश्यक सवारी

साधन संख्या

१ थान

कैफियत

साधारण स्पेसिफिकेसनमा

उल्लेख नभएका अन्य कुराहरु Technical Specifications बमोजिम हुनेछ ।

(ध्रुव गिरी)

उपसचिव