सूचनाको हक सम्वन्धी स्वत: प्रकाशन गरिएको विवरण~ २०७८, चैत्र ~ Proactive Disclosure ~ March, 2022