जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी  प्रस्ताव आव्हानको सूचना

सम्वन्धित कार्यविधि तथा मापदण्डहरु डाउनलोड गर्नुहोस्:-