विज्ञापन नं २२/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा ला.पो.डे.डे. समूह, सहायक स्तर चौंथो नायव पशु सेवा प्राविधिक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

मिति 2077/12/26
     यस मन्त्रालयको मिति 2077/10/08 मा प्रकाशित सूचना अनुसारको विज्ञापन नं 22-077/78 नेपाल कृषि सेवा ला.पो.डे.डे. समूह, सहायक स्तर चौंथो नायव पशु सेवा प्राविधिक पदको माग पदसंख्या 1(एक) का लागि संक्षिप्त सूचीमा परि अन्तरवार्ताका लागि छनौट भएका  5 (पाँच) जना उम्मेदवारहरुको मिति 077/12/20 गते अन्तरवार्ता संचालन भएकोमा अन्तरवार्तामा उपस्थित 5 (पाँच) जना उम्मेदवारहरुको अन्तरवार्ता, शैक्षिक योग्यता र अनुभव समेतको प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोजिमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले करार नियुक्तिका लागि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने गरी पदपूर्ति समिति बाट मिति 2077/12/26 मा सिफारिस भर्इ आएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि मिति 2077/12/26 गतेको निर्णयानुसार यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले 7 (सात) दिनभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ।
सिफारिस योग्यताक्रम
सि.नं.	रोल नं.	नाम थर	ठेगाना
1	8	किरण सुनार	गोरखा-१४, गोरखा

बैकल्पिक योग्यताक्रम
सि.नं.	रोल नं.	नाम थर	ठेगाना
1	21	शुक्र राज ढकाल	थप्रेक-2 , तनहुँ