विज्ञापन नं ११/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा एगृ. इको.एण्ड मार्केटिङ समूह, सहायक स्तर पाँचौ प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।