विज्ञापन नं ०७/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा लाइभ स्टक पोल्ट्री डेरी एण्ड डेभलपमेन्ट समूह, अधिकृतस्तर सातौं पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।