विज्ञापन नं २/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा खाद्य पोषण तथा गुण नियन्त्रण समूह, अधिकृतस्तर सातौं खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको माग पदसंख्या १(एक) को लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।