नयाँ संगठन संरचना बमोजिम कर्मचारीहरुलाई पदस्थापन तथा कामकाज गर्न खटाईएको विवरण

नया-संगठन-संरचना-बमोजिम-कर्मचारी-पदस्थापन-तथा-कामकाज