सूचना तथा जानकारी सम्वन्धमा ।

च.नं-१४-मिति-२०७७।०४।३२

श्री सबै जिल्ला सहकारी संघहरु, गण्डकी प्रदेश ।

श्री सबै जिल्ला विषयगत सहकारी संघहरु, गण्डकी प्रदेश ।