ऐन तथा नियमावली

Title
प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७५
ऐन_तथा_नियमावली, प्रकाशन जुन 18, 2020
सहकारी ऐन, २०७५
ऐन_तथा_नियमावली, प्रकाशन मे 27, 2020
गण्डकी प्रदेश सहकारी नियमावली २०७६ राजपत्र
ऐन_तथा_नियमावली मे 26, 2020


 निर्देशिका, कार्यविधि,मापदण्ड

Title
स्याउ विशेष कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६
कार्यविधिहरु, प्रकाशन जुन 4, 2020
स्याउ बगैंचा सुधार तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम सचालन कार्यविधि, २०७६
कार्यविधिहरु, प्रकाशन जुन 4, 2020
स्थलरुप(टोपोग्राफिकल) नक्सामा स्थानीय तहको सिमाना अद्यावधिक गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि, २०७५
कार्यविधिहरु, प्रकाशन जुन 4, 2020
साना तथा आधुनिक सिँचाई कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ (पहिलो संसोधन २०७६ सहित)
कार्यविधिहरु, प्रकाशन, संसोधित/Latest जुन 4, 2020
साझेदारीमा पशु बधशाला निर्माण वा सुधार वा दुवै कार्यक्रम कार्यान्वयन संसोधित कार्यविधि, २०७५
कार्यविधिहरु, प्रकाशन जुन 4, 2020
साझेदारीमा कोल्ड स्टोर।चिस्यान केन्द्र।कोल्ड रुम स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ (दोस्रो संसोधन २०७६।०५।०९ सहित)
कार्यविधिहरु, प्रकाशन, संसोधित/Latest जुन 4, 2020
सहकारी सङ्घसंस्थालाई अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि , २०७५ (पहिलो संसोधन २०७६ सहित)
कार्यविधिहरु, प्रकाशन, संसोधित/Latest जुन 4, 2020
सहकारी संघ-संस्था एकीकरण सम्वन्धी कार्यविधि, २०७६
कार्यविधिहरु, प्रकाशन जुन 4, 2020
सहकारी संघ-संस्थाको निर्वाचन निर्देशिका, २०७५
निर्देशिकाहरु, प्रकाशन जुन 4, 2020
सहकारी संघ, संस्था अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा नियमन कार्यविधि , २०७५
कार्यविधिहरु, प्रकाशन जुन 4, 2020
सहकारी संघ संस्था गठन तथा दर्ता कार्यविधि- नयाँ
कार्यविधिहरु, प्रकाशन, संसोधित/Latest जुन 4, 2020
सहकारी पाठ्यक्रम, पाठयोजना तथा प्रशिक्षण सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
कार्यविधिहरु, प्रकाशन जुन 4, 2020
व्यवसायिक कृषि ऋणको लागि ब्याज अनुदान वितरण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६
कार्यविधिहरु, प्रकाशन जुन 4, 2020
व्यवसायिक करार खेती प्रोत्साहन अनुदान कार्यविधि, २०७५ (पहिलो संसोधन २०७६ सहित)
कार्यविधिहरु, प्रकाशन, संसोधित/Latest जुन 4, 2020
वीउ उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६
कार्यविधिहरु, प्रकाशन जुन 4, 2020
वीउ उत्पादन परिमाणको आधारमा नगद प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६
कार्यविधिहरु, प्रकाशन जुन 4, 2020
वीउ आलु भण्डारण सहयोग कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६
कार्यविधिहरु, प्रकाशन जुन 4, 2020
मौरी, च्याउ, रेशम कार्यविधी, २०७५ (पहिलो संसोधन २०७६ सहित)
कार्यविधिहरु, प्रकाशन, संसोधित/Latest जुन 4, 2020
मुख्यमन्त्री नमुना गाउँ तेस्रो संसोधन कार्यविधि-२०७५ (तेस्रो संशोधन २०७६ सहित)
कार्यविधिहरु, प्रकाशन, संसोधित/Latest जुन 4, 2020
मत्स्य बिकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७६
कार्यविधिहरु, प्रकाशन जुन 4, 2020
प्रशोधन केन्द्र तथा टिस्युकल्चर ल्याव स्थापना कार्यविधी २०७५ (पहिलो संसोधन २०७६ सहित)
कार्यविधिहरु, प्रकाशन, संसोधित/Latest जुन 4, 2020
पशु-हाटबजार-स्थापना-सुधार-कार्यक्रम-कार्यान्वयन-कार्यविधि-२०७५
कार्यविधिहरु, प्रकाशन जुन 4, 2020
दुध उत्पादन र बजारीकरणका आधारमा अनुदान पाइलट कार्यक्रम कार्यविधि, २०७५
कार्यविधिहरु, प्रकाशन जुन 4, 2020
जग्गा एकिकरण तथा बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६
कार्यविधिहरु, प्रकाशन जुन 4, 2020
कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्य नमुना मोडेल फार्म कार्यक्रम संचालन कार्यविधी,२०७५ (दोस्रो संसोधन २०७६।०५।०९ सहित)
कार्यविधिहरु, प्रकाशन, संसोधित/Latest जुन 4, 2020
कोल्ड स्टोर,चिस्यान केन्द्र, कोल्ड रुम स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ (दोस्रो संसोधन २०७६।०५।०९ सहित)
कार्यविधिहरु, प्रकाशन, संसोधित/Latest जुन 4, 2020
चक्लाबन्दी प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ चौथो संसोधन २०७६ सहित
कार्यविधिहरु, प्रकाशन, संसोधित/Latest जुन 4, 2020
कृषि यान्त्रीकरण तथा ग्रीनहाउस निर्माण कार्यविधि, २०७५ (पहिलो संसोधन, २०७६।०५।९ सहित)
कार्यविधिहरु, प्रकाशन, संसोधित/Latest जुन 4, 2020
कृषि बजार केन्द्र स्थापना संचालन निर्देशिका, २०७५ (पहिलो संसोधन २०७६।०५।०९ सहित)
निर्देशिकाहरु, प्रकाशन, संसोधित/Latest जुन 4, 2020
कृषक पहिचान तथा वर्गीकरण कार्यविधि, २०७५ (पहिलो संसोधन २०७६-०८-०२) सहित
कार्यविधिहरु, प्रकाशन, संसोधित/Latest जुन 4, 2020
कित्तानापी नक्सामा सार्वजनिक बाटो अध्यावधिक गर्ने कार्यविधि , २०७६
कार्यविधिहरु, प्रकाशन जुन 4, 2020
कलमी काँठी प्रमाणिकरण bud_wood_certification कार्यविधि, २०७६
कार्यविधिहरु, प्रकाशन जुन 4, 2020
आकस्मिक सेवाटेवा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि-२०७५ संसोधित
कार्यविधिहरु, प्रकाशन जुन 4, 2020
साझेदारीमा कृषि बजार केन्द्र स्थापना तथा सञ्‍चालन निर्देशिका, २०७५ (संशोधित)
निर्देशिकाहरु, प्रकाशन मे 26, 2020
पकेट क्षेत्र कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्य विधि २०७५
कार्यविधिहरु, प्रकाशन मे 26, 2020
पशुपन्छी नश्ल सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५
कार्यविधिहरु, प्रकाशन मे 26, 2020
स्थानीय पशुपन्छी संरक्षणप्रवर्धन तथा अनुसन्धान सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५
कार्यविधिहरु, प्रकाशन मे 26, 2020
कृषकसँग कृषि मन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि-२०७५
कार्यविधिहरु, प्रकाशन मे 26, 2020
होमस्टे प्रर्वद्धनका लागि प्राङ्गारिक खेती तथा पशुपन्छी कार्यक्रम कार्यविधी
कार्यविधिहरु, प्रकाशन मे 26, 2020
प्रांगारिक मल उत्पादन तथा वितरण सहयोग कार्यविधी
कार्यविधिहरु, प्रकाशन मे 26, 2020
मूल्य श्रृखलामा आधारित आयोजना संचालन कार्यविधि
कार्यविधिहरु, प्रकाशन मे 26, 2020
सहकार्यमा पशु वधशाला निर्माण सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी
कार्यविधिहरु, प्रकाशन मे 26, 2020
दूध, मासु र पस्मिनामा आधारित उद्योगलाई अनुदान सहयोग कार्यविधि २०७५
कार्यविधिहरु, प्रकाशन मे 26, 2020
दुग्ध चिस्यान केन्द्र कार्यक्रम कार्यविधि
कार्यविधिहरु, प्रकाशन मे 26, 2020
फ्रेस हाउस सुदृढिकरण सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५
कार्यविधिहरु, प्रकाशन मे 26, 2020
दुग्ध विकास वोर्ड संचालन कार्यविधि
कार्यविधिहरु, प्रकाशन मे 26, 2020
प्रिसिजन फार्मिङ् सञ्चालन कार्यविधि
कार्यविधिहरु, प्रकाशन मे 26, 2020
विपन्न महिला लक्षित स्वरोजगार तथा आयार्जन मुलक तालिम निर्देशिका २०७५
निर्देशिकाहरु, प्रकाशन मे 26, 2020
गरिव लक्षित विपद उद्धार तथा राहत वितरण कार्यविधी २०७५
कार्यविधिहरु, प्रकाशन मे 26, 2020


निति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा अन्य प्रकाशनहरु

Title
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नं. ४ को विनियोजित वजेट
बजेट जुन 21, 2018
बजेट २०७५/७६
बजेट जुन 21, 2018
२०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम
नीति तथा कार्यक्रम मे 26, 2020