ऐन तथा नियमावली

शिर्षक
सहकारी ऐन, २०७५
२०७७ असार २९ २३:४०
प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७५
२०७७ असार ४ १६:२२
गण्डकी प्रदेश सहकारी नियमावली २०७६ राजपत्र
२०७७ जेष्ठ १३ १२:०४


नयाँ कार्यविधि/मापदण्डहरु २०७७

 

शिर्षक
बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि,२०७७
२०७७ आश्विन ५ १४:५४
जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन ५ १४:४८
स्थानीय कृषि उपज बिक्री केन्द्र स्थापना कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन ५ १४:४७
साझेदारीमा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन ५ १४:४६
सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना तथा संचालन कार्यक्रम सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन ५ १४:४५
बाँझो जग्गामा व्यवसायिक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन ५ १४:४३
फलफूल विरुवा तथा बीउ आलु उत्पादनका लागि तन्तु प्रजनन प्रयोगशाला स्थापनामा सहयोग कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन ५ १४:४२
क्षेत्रफलका आधारमा तरकारी उत्पादनमा प्रोत्साहन सहयोग कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन ५ १४:४०
क्लष्टरमा रैथाने बाली संरक्षण कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन ५ १४:३५
साना सिंचाई कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन ५ १४:३१
साना व्यवसायिक कृषि फार्म स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन ५ १४:२९
कोल्ड स्टोर/ कोल्ड रुम निर्माण कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन ५ ०७:०१

 निर्देशिका, कार्यविधि,मापदण्ड

शिर्षक
पशुको पूर्ण खोप कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६
२०७७ आश्विन ५ १४:५०
बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि,२०७७
२०७७ भाद्र २२ १७:०५
कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्य नमुना मोडेल फार्म कार्यक्रम संचालन कार्यविधी,२०७५ (दोस्रो संसोधन २०७६।०५।०९ सहित)
२०७७ श्रावण १८ १४:१०
सहकारी संस्थाको साधारणसभा (कार्य व्यवस्था) निर्देशिका, २०७६
२०७७ असार २९ २२:३८
स्याउ विशेष कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:५४
स्याउ बगैंचा सुधार तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम सचालन कार्यविधि, २०७६
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:५३
स्थलरुप(टोपोग्राफिकल) नक्सामा स्थानीय तहको सिमाना अद्यावधिक गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि, २०७५
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:५२
साना तथा आधुनिक सिँचाई कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ (पहिलो संसोधन २०७६ सहित)
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:४९
साझेदारीमा पशु बधशाला निर्माण वा सुधार वा दुवै कार्यक्रम कार्यान्वयन संसोधित कार्यविधि, २०७५
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:४८
साझेदारीमा कोल्ड स्टोर।चिस्यान केन्द्र।कोल्ड रुम स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ (दोस्रो संसोधन २०७६।०५।०९ सहित)
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:४६
सहकारी सङ्घसंस्थालाई अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि , २०७५ (पहिलो संसोधन २०७६ सहित)
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:४१
सहकारी संघ-संस्था एकीकरण सम्वन्धी कार्यविधि, २०७६
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:३६
सहकारी संघ-संस्थाको निर्वाचन निर्देशिका, २०७५
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:३५
सहकारी संघ, संस्था अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा नियमन कार्यविधि , २०७५
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:३४
सहकारी पाठ्यक्रम, पाठयोजना तथा प्रशिक्षण सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:३१
व्यवसायिक कृषि ऋणको लागि ब्याज अनुदान वितरण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:२७
व्यवसायिक करार खेती प्रोत्साहन अनुदान कार्यविधि, २०७५ (पहिलो संसोधन २०७६ सहित)
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:२४
वीउ उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:२४
वीउ उत्पादन परिमाणको आधारमा नगद प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:२३
वीउ आलु भण्डारण सहयोग कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:२१
मौरी, च्याउ, रेशम कार्यविधी, २०७५ (पहिलो संसोधन २०७६ सहित)
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:२०
मुख्यमन्त्री नमुना गाउँ तेस्रो संसोधन कार्यविधि-२०७५ (तेस्रो संशोधन २०७६ सहित)
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:१६
मत्स्य बिकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७६
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:१४
प्रशोधन केन्द्र तथा टिस्युकल्चर ल्याव स्थापना कार्यविधी २०७५ (पहिलो संसोधन २०७६ सहित)
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:१३
पशु-हाटबजार-स्थापना-सुधार-कार्यक्रम-कार्यान्वयन-कार्यविधि-२०७५
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:११
दुध उत्पादन र बजारीकरणका आधारमा अनुदान पाइलट कार्यक्रम कार्यविधि, २०७५
२०७७ जेष्ठ २१ २०:१८
जग्गा एकिकरण तथा बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६
२०७७ जेष्ठ २१ २०:१६
चक्लाबन्दी प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ चौथो संसोधन २०७६ सहित
२०७७ जेष्ठ २१ २०:११
कृषि यान्त्रीकरण तथा ग्रीनहाउस निर्माण कार्यविधि, २०७५ (पहिलो संसोधन, २०७६।०५।९ सहित)
२०७७ जेष्ठ २१ १९:४३
कृषि बजार केन्द्र स्थापना संचालन निर्देशिका, २०७५ (पहिलो संसोधन २०७६।०५।०९ सहित)
२०७७ जेष्ठ २१ १९:४१
कृषक पहिचान तथा वर्गीकरण कार्यविधि, २०७५ (पहिलो संसोधन २०७६-०८-०२) सहित
२०७७ जेष्ठ २१ १९:४०
कित्तानापी नक्सामा सार्वजनिक बाटो अध्यावधिक गर्ने कार्यविधि , २०७६
२०७७ जेष्ठ २१ १९:३८
कलमी काँठी प्रमाणिकरण bud_wood_certification कार्यविधि, २०७६
२०७७ जेष्ठ २१ १९:३४
आकस्मिक सेवाटेवा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि-२०७५ संसोधित
२०७७ जेष्ठ २१ १९:०८
साझेदारीमा कृषि बजार केन्द्र स्थापना तथा सञ्‍चालन निर्देशिका, २०७५ (संशोधित)
२०७६ भाद्र २२ १६:२१
पकेट क्षेत्र कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्य विधि २०७५
२०७५ माघ १८ ०९:२८
पशुपन्छी नश्ल सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५
२०७५ माघ १८ ०९:२७
स्थानीय पशुपन्छी संरक्षणप्रवर्धन तथा अनुसन्धान सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५
२०७५ माघ १८ ०९:२६
कृषकसँग कृषि मन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि-२०७५
२०७५ माघ १५ २०:५७
होमस्टे प्रर्वद्धनका लागि प्राङ्गारिक खेती तथा पशुपन्छी कार्यक्रम कार्यविधी
२०७५ माघ १० २०:०७
प्रांगारिक मल उत्पादन तथा वितरण सहयोग कार्यविधी
२०७५ माघ १० २०:०४
मूल्य श्रृखलामा आधारित आयोजना संचालन कार्यविधि
२०७५ माघ १० १९:५२
सहकार्यमा पशु वधशाला निर्माण सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी
२०७५ माघ १० १९:४५
दूध, मासु र पस्मिनामा आधारित उद्योगलाई अनुदान सहयोग कार्यविधि २०७५
२०७५ माघ १० १९:४३
दुग्ध चिस्यान केन्द्र कार्यक्रम कार्यविधि
२०७५ माघ १० १९:४२
फ्रेस हाउस सुदृढिकरण सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५
२०७५ माघ १० १९:२७
दुग्ध विकास वोर्ड संचालन कार्यविधि
२०७५ माघ १० १८:०५
प्रिसिजन फार्मिङ् सञ्चालन कार्यविधि
२०७५ माघ १० १८:०३
विपन्न महिला लक्षित स्वरोजगार तथा आयार्जन मुलक तालिम निर्देशिका २०७५
२०७५ माघ १० १८:००
गरिव लक्षित विपद उद्धार तथा राहत वितरण कार्यविधी २०७५
२०७५ माघ १० १७:५९


निति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा अन्य प्रकाशनहरु

शिर्षक
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नं. ४ को विनियोजित वजेट
२०७५ असार ५ १३:२५
बजेट २०७५/७६
२०७५ असार ५ १३:१२
२०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम
२०७५ असार ५ १३:०३

Archive