समचार तथा गतिविधिहरु

चक्लावन्दी भएका जग्गामा यान्त्रिकीकरण सहयोग कार्यक्रम संचालनका लागि  प्रस्ताव छनौट सम्वन्धी जरुरी सूचना

चक्लावन्दी भएका जग्गामा यान्त्रिकीकरण सहयोग कार्यक्रम संचालनका लागि  प्रस्ताव छनौट सम्वन्धी जरुरी सूचना

Read More »
जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालनका लागि  प्रस्ताव छनौट सम्वन्धी जरुरी सूचना

जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव छनौट सम्वन्धी जरुरी सूचना सम्बन्धीत कार्यविधि/मापदण्ड

Read More »
ग्रामिण एकिकृत वस्ती विकास कार्यक्रम संचालन गर्न ईच्छुक स्थानिय तहहरुबाट प्रस्ताव माग गर्ने सम्वन्धी ३० दिने सार्वजनिक सूचना

ग्रामिण एकिकृत वस्ती विकास कार्यक्रम संचालन गर्न ईच्छुक स्थानिय तहहरुबाट प्रस्ताव माग गर्ने सम्वन्धी ३० दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित मिति २०७८/०९/१४ सम्वन्धित कार्यविधि:

Read More »
कृषि ऋणमा ब्याज अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

कृषि ऋणमा ब्याज अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सम्वन्धित कार्यविधि तथा मापदण्डहरु डाउनलोड गर्नुहोस्:-

Read More »
जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना

जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी  प्रस्ताव आव्हानको सूचना सम्वन्धित कार्यविधि तथा मापदण्डहरु डाउनलोड गर्नुहोस्:-

Read More »
क्षेत्रफलका आधारमा तरकारी उत्पादनमा प्रोत्साहन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ पहिलो संसोधन २०७८ सहित

क्षेत्रफलका आधारमा तरकारी उत्पादनमा प्रोत्साहन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ पहिलो संसोधन २०७८ सहित

Read More »
सूचनाको हक सम्वन्धी स्वत: प्रकाशन गरिएको विवरण~ २०७८, असार~Proactive Disclosure.

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा(३) र (४) तथा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम भूमि व्यवस्था, कृषि

Read More »
जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव छनौटको सूचना

जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव छनौट सम्वन्धी जरुरी सूचना सम्वन्धित कार्यविधि/मापदण्ड Latest Posts मन्त्रालय संग सम्वन्धित अन्य समाचार सामग्री

Read More »
सेवा करारको लागि उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना ।

सेवा करारको लागि उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना । यस मन्त्रालयको मिति २०७७।१०।०८ मा प्रकाशित सूचना अनुसारको विज्ञापन नं ०१ देखी २२-०७७/७८ का लागि संक्षिप्त

Read More »
विज्ञापन नं २२/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा ला.पो.डे.डे. समूह, सहायक स्तर चौंथो नायव पशु सेवा प्राविधिक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञापन नं २२/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा ला.पो.डे.डे. समूह, सहायक स्तर चौंथो नायव पशु सेवा प्राविधिक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

Read More »
विज्ञापन नं २१/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा भेटेरीनरी समूह, सहायक स्तर चौंथो नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञापन नं २१/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा भेटेरीनरी समूह, सहायक स्तर चौंथो नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

Read More »
विज्ञापन नं २०/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा स्वाइल साइन्स समूह, सहायक स्तर चौंथो नायव प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञापन नं २०/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा स्वाइल साइन्स समूह, सहायक स्तर चौंथो नायव प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

Read More »
विज्ञापन नं १९/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा बाली संरक्षण समूह, सहायक स्तर चौंथो नायव प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञापन नं १९/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा बाली संरक्षण समूह, सहायक स्तर चौंथो नायव प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

Read More »
विज्ञापन नं १८/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा भेटेरीनारी समूह, सहायक स्तर पाँचौ पशु सेवा प्राविधिक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञापन नं १८/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा भेटेरीनारी समूह, सहायक स्तर पाँचौ पशु सेवा प्राविधिक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

Read More »
विज्ञापन नं १७/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा भेटेरीनरी, सहायक स्तर पाँचौ पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदकोसिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञापन नं १७/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा भेटेरीनरी, सहायक स्तर पाँचौ पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदकोसिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

Read More »
विज्ञापन नं १६/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा मत्स्य समूह, सहायक स्तर पाँचौ प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञापन नं १६/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा मत्स्य समूह, सहायक स्तर पाँचौ प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

Read More »
विज्ञापन नं १५/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा स्वाइल साइन्स समूह, सहायक स्तर पाँचौ प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञापन नं १५/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा स्वाइल साइन्स समूह, सहायक स्तर पाँचौ प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

Read More »
विज्ञापन नं १४/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा वाली संरक्षण समूह, सहायक स्तर पाँचौ प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञापन नं १४/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा वाली संरक्षण समूह, सहायक स्तर पाँचौ प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

Read More »
विज्ञापन नं १३/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा वागवानी समूह, सहायक स्तर पाँचौ प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञापन नं १३/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा वागवानी समूह, सहायक स्तर पाँचौ प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

Read More »
विज्ञापन नं १२/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा कृषि प्रसार समूह, सहायक स्तर पाँचौ प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञापन नं १२/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा कृषि प्रसार समूह, सहायक स्तर पाँचौ प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

Read More »
विज्ञापन नं ११/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा एगृ. इको.एण्ड मार्केटिङ समूह, सहायक स्तर पाँचौ प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञापन नं ११/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा एगृ. इको.एण्ड मार्केटिङ समूह, सहायक स्तर पाँचौ प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

Read More »
विज्ञापन नं १०/०७७-७८ नेपाल इन्जिनियरिङ सर्भे समूह, अधिकृतस्तर सातौं नापी अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञापन नं १०/०७७-७८ नेपाल इन्जिनियरिङ सर्भे समूह, अधिकृतस्तर सातौं नापी अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

Read More »
विज्ञापन नं ०९/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा मत्स्य समूह, अधिकृतस्तर सातौं मत्स्य विकास अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञापन नं ०९/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा मत्स्य समूह, अधिकृतस्तर सातौं मत्स्य विकास अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

Read More »
विज्ञापन नं ०८/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा स्वाइल साइन्स समूह, अधिकृतस्तर सातौं माटो विज्ञ पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञापन नं ०८/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा स्वाइल साइन्स समूह, अधिकृतस्तर सातौं माटो विज्ञ पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

Read More »
विज्ञापन नं ०७/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा लाइभ स्टक पोल्ट्री डेरी एण्ड डेभलपमेन्ट समूह, अधिकृतस्तर सातौं पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञापन नं ०७/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा लाइभ स्टक पोल्ट्री डेरी एण्ड डेभलपमेन्ट समूह, अधिकृतस्तर सातौं पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

Read More »
विज्ञापन नं ०६/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा भेटेरीनरी समूह, अधिकृतस्तर सातौं पशु चिकित्सक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञापन नं ०६/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा भेटेरीनरी समूह, अधिकृतस्तर सातौं पशु चिकित्सक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

Read More »
विज्ञापन नं ०५/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा बाली संरक्षण समूह, अधिकृतस्तर सातौं बाली संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञापन नं ०५/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा बाली संरक्षण समूह, अधिकृतस्तर सातौं बाली संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

Read More »
विज्ञापन नं ०४/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा बाली विकास समूह, अधिकृतस्तर सातौं बाली विकास अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञापन नं ०४/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा बाली विकास समूह, अधिकृतस्तर सातौं बाली विकास अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

Read More »
विज्ञापन नं ०३/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा कृषि प्रसार समूह, अधिकृतस्तर सातौं कृषि प्रसार अधिकृत पदको लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञापन नं ०३/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा कृषि प्रसार समूह, अधिकृतस्तर सातौं कृषि प्रसार अधिकृत पदको लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

Read More »
विज्ञापन नं २/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा खाद्य पोषण तथा गुण नियन्त्रण समूह, अधिकृतस्तर सातौं खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको माग पदसंख्या १(एक) को लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञापन नं २/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा खाद्य पोषण तथा गुण नियन्त्रण समूह, अधिकृतस्तर सातौं खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको माग पदसंख्या १(एक) को लागि सिफारिस

Read More »
विज्ञापन नं ०१/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा एगृ.इको एण्ड मार्केटिङ समूह, अधिकृतस्तर सातौं कृषि अर्थ विज्ञ पदको लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञापन नं ०१/०७७-७८ नेपाल कृषि सेवा एगृ.इको एण्ड मार्केटिङ समूह, अधिकृतस्तर सातौं कृषि अर्थ विज्ञ पदको लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

Read More »
अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

करार सेवामा पदपूर्तिका लागि अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना अन्तरवार्ता हुने स्थान: भूमि ब्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश सहिदचोक पोखरा

Read More »
जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालन सम्वन्धी पुन: प्रस्ताव आह्ववानको १५ दिने सार्वजनिक सूचना

जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालन सम्वन्धी पुन: प्रस्ताव आह्ववानको १५ दिने सार्वजनिक सूचना डाउनलोड गर्नुहोस्

Read More »
दक्ष/विशेषज्ञहरुको विवरण फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना

दक्ष/विशेषज्ञहरुको विवरण फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना तथा फारम सूचना डाउनलोड गर्नुहोस् फारम/निवेदन डाउनलोड गर्नुहोस्

Read More »
प्राविधिक कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी १५ दिने सूचना

प्राविधिक कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी १५ दिने सूचना विज्ञापन डाउनलोड गर्नुहोस् दरखास्त फारम डाउनलोड गर्नुहोस् सम्बन्धित कार्यविधि डाउनलोड गर्नुहोस्

Read More »
मत्स्य सम्वन्धी कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव आव्हानको – मत्स्य विकास केन्द्र, मिर्मी, स्याङ्गजाको सूचना

मत्स्य सम्वन्धी कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव आव्हानको – मत्स्य विकास केन्द्र, मिर्मी, स्याङ्गजाको सूचना

Read More »
क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग विधिबाट पिक अप (सवारी साधन) खरिदका लागि सुचिकृत हुन आव्हान गरेको – मत्स्य विकास केन्द्र, मिर्मी, स्याङ्गजाको सूचना

क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग विधिबाट पिक अप (सवारी साधन) खरिदका लागि सुचिकृत हुन आव्हान गरेको – मत्स्य विकास केन्द्र, मिर्मी, स्याङ्गजाको सूचना

Read More »
गण्डकी प्रदेश भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण २०७७ अनुसार स्विकृत संगठन संरचना तथा दरबन्दी विवरण

गण्डकी प्रदेश भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण २०७७ अनुसार स्विकृत संगठन संरचना तथा दरबन्दी विवरण

Read More »
सूचनाको हक सम्वन्धी स्वत: प्रकाशन गरिएको विवरण

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा(३) र (४) तथा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम भूमि व्यवस्था, कृषि

Read More »
जग्गा एकिकरण तथा बस्ती विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्वन्धी प्रस्ताव आव्हानको ३० दिने सार्वजनिक सूचना

जग्गा एकिकरण तथा बस्ती विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्वन्धी मन्त्रालयको सूचना प्रकाशित मिति २०७७/०८/२५ सम्वन्धित कार्यविधि

Read More »
लर्न एण्ड डु तालिम कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक व्यक्तिले आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

लर्न एण्ड डु तालिम कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक व्यक्तिले आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सम्वन्धित कार्यविधि एवं मापदण्ड ताजा गतिविधिहरु:

Read More »
अनुदानमा स्याउको बिरुवा प्राप्त गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

अनुदानमा स्याउको बिरुवा प्राप्त गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना डाउनलोड गर्नुहोस्: सम्बद्ध कार्यविधि तथा मापदण्ड

Read More »
सहकारी संघसंस्थाहरूलाई आयोजना प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना

सहकारी संघसंस्थाहरूलाई आयोजना प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना सम्वन्धित कार्यविधि तथा मापदण्ड:

Read More »
कस्टम हायरिङ्ग सेन्टर सञ्चालन निर्देशिकाको मस्यौदा तथा व्यवसायिक योजनाका लागि नमूना मस्यौदाहरु

कस्टम हायरिङ्ग सेन्टर सञ्चालन निर्देशिकाको मस्यौदा तथा व्यवसायिक योजनाका लागि नमूना मस्यौदाहरु यस मन्त्रालयको सहकार्यमा एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित खाद्य स्वच्छता र

Read More »
चक्लाबन्दी भएका जग्गामा यान्त्रिकीकरण सहयोग कार्यक्रम संचालन सम्वन्धी प्रस्ताव आह्‍वानको सूचना

चक्लाबन्दी भएका जग्गामा यान्त्रिकीकरण सहयोग कार्यक्रम संचालन सम्वन्धी प्रस्ताव आह्‍वानको सूचना सम्वन्धित कार्यविधि तथा मापदण्डहरु:

Read More »
सूचना सम्वन्धमा -परिपत्र (मातहतका सबै कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु विज्ञ केन्द्र/भेटेरिनरी अस्पताल)

सूचना सम्वन्धमा (मातहतका सबै कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु विज्ञ केन्द्र/भेटेरिनरी अस्पताल) ।

Read More »
कृषि ऋणमा ब्याज अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

कृषि ऋणमा ब्याज अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी मन्त्रालयबाट जारी सूचना । सम्वद्द कार्यविधि तथा मापदण्डहरु तल डाउनलोड गर्नुहोस् :

Read More »
कित्ता नापी नक्सामा सार्वजनिक बाटो अध्यावधिक गर्न स्थानिय तहहरुलाई प्रस्ताव आव्हान सम्वन्धी मन्त्रालयको परिपत्र ।

कित्ता नापी नक्सामा सार्वजनिक बाटो अध्यावधिक गर्न स्थानिय तहहरुलाई प्रस्ताव आव्हान सम्वन्धी मन्त्रालयको परिपत्र ।

Read More »
जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालन सम्वन्धी प्रस्ताव आह्ववानको ३० दिने सार्वजनिक सूचना ।

जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालन सम्वन्धी प्रस्ताव आह्ववानको ३० दिने सार्वजनिक सूचना

Read More »
सूचना तथा जानकारी सम्वन्धमा ।

सूचना तथा जानकारी सम्वन्धमा । च.नं-१४-मिति-२०७७।०४।३२ श्री सबै जिल्ला सहकारी संघहरु, गण्डकी प्रदेश । श्री सबै जिल्ला विषयगत सहकारी संघहरु, गण्डकी प्रदेश ।

Read More »
गण्डकी प्रदेशको नियमन क्षेत्रभित्रका सहकारी संघ संस्थाहरुलाई मन्त्रालयको परिपत्र २०७७।०४।२८

गण्डकी प्रदेशको नियमन क्षेत्रभित्रका सहकारी संघ संस्थाहरुलाई मन्त्रालयको परिपत्र २०७७।०४।२८

Read More »
गण्डकी प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकारका सबै सहकारी संस्थाहरुलाई – मन्त्रालयको परिपत्र ।

गण्डकी प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकारका सबै सहकारी संस्थाहरुलाई – मन्त्रालयको परिपत्र ।

Read More »
गण्डकी प्रदेशमा रहेका सबै सहकारी संघ संस्थालाई जानकारी एवं जरुरी सूचना !!!

गण्डकी प्रदेशमा रहेका सबै सहकारी संघ संस्थालाई जानकारी एवं जरुरी सूचना !!! (सम्बन्धित निर्देशिका तल संलग्न छ)

Read More »
एक सहकारी एक उत्पादन सहयोग कार्यक्रमको आयोजना प्रस्ताव स्विकृती सम्वन्धी सार्वजनिक सूचना

एक सहकारी एक उत्पादन सहयोग कार्यक्रमको आयोजना प्रस्ताव स्विकृती सम्वन्धी सार्वजनिक सूचना

Read More »
मौसमी डाटा संकलन उपकरण आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

मौसमी डाटा संकलन उपकरण आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको -मिति २०७७।०२।०९ मा प्रथम पटक प्रकाशित सूचना

Read More »