संसोधित कार्यविधिहरु-२०७६

शिर्षक
पशुको खोपको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
२०७७ चैत्र ८ १७:२९
कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्य नमुना मोडेल फार्म कार्यक्रम संचालन कार्यविधी,२०७५ (दोस्रो संसोधन २०७६।०५।०९ सहित)
२०७७ श्रावण १८ १४:१०
साना तथा आधुनिक सिँचाई कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ (पहिलो संसोधन २०७६ सहित)
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:४९
साझेदारीमा कोल्ड स्टोर।चिस्यान केन्द्र।कोल्ड रुम स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ (दोस्रो संसोधन २०७६।०५।०९ सहित)
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:४६
सहकारी सङ्घसंस्थालाई अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि , २०७५ (पहिलो संसोधन २०७६ सहित)
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:४१
व्यवसायिक करार खेती प्रोत्साहन अनुदान कार्यविधि, २०७५ (पहिलो संसोधन २०७६ सहित)
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:२४
मौरी, च्याउ, रेशम कार्यविधी, २०७५ (पहिलो संसोधन २०७६ सहित)
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:२०
मुख्यमन्त्री नमुना गाउँ तेस्रो संसोधन कार्यविधि-२०७५ (तेस्रो संशोधन २०७६ सहित)
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:१६
प्रशोधन केन्द्र तथा टिस्युकल्चर ल्याव स्थापना कार्यविधी २०७५ (पहिलो संसोधन २०७६ सहित)
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:१३
चक्लाबन्दी प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ चौथो संसोधन २०७६ सहित
२०७७ जेष्ठ २१ २०:११
गिद्ध रेष्टुरेन्टका लागि सहयोग कार्यक्रम संचालन नर्मस, २०७६
२०७७ जेष्ठ २१ १९:५७
कृषि यान्त्रीकरण तथा ग्रीनहाउस निर्माण कार्यविधि, २०७५ (पहिलो संसोधन, २०७६।०५।९ सहित)
२०७७ जेष्ठ २१ १९:४३
कृषि बजार केन्द्र स्थापना संचालन निर्देशिका, २०७५ (पहिलो संसोधन २०७६।०५।०९ सहित)
२०७७ जेष्ठ २१ १९:४१
कृषक पहिचान तथा वर्गीकरण कार्यविधि, २०७५ (पहिलो संसोधन २०७६-०८-०२) सहित
२०७७ जेष्ठ २१ १९:४०