मौजुदा कार्यविधि

शिर्षक
कृषि प्राविधिक समन्वय संयन्त्र गठन तथा सञ्‍चालन विधि, २०७९
२०७९ बैशाख २१ ११:३६
कित्तानापी नक्सामा सार्वजनिक बाटो अध्यावधिक गर्ने कार्यविधि , २०७६ (पहिलो संशोधन, २०७८ सहित)
२०७८ आश्विन १७ १४:२४
मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ (पहिलो संसोधन २०७८ सहित)
२०७८ आश्विन १७ १२:१३
पशुको पूर्ण खोप कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि ,२०७६ (पहिलो संसोधन २०७८ सहित)
२०७८ आश्विन १० १६:३२
पाडी/बाच्छी हुर्काउन प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७
२०७७ पुष २१ २३:२३
सेवा करारमा प्राविधिक जनशक्ति छनौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
२०७७ पुष २१ ०५:३६
बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि,२०७७
२०७७ आश्विन २३ २१:१९
स्थलरुप(टोपोग्राफिकल) नक्सामा स्थानीय तहको सिमाना अद्यावधिक गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि, २०७५
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:५२
सहकारी संघ, संस्था अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा नियमन कार्यविधि , २०७५
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:३४
जग्गा एकिकरण तथा बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६
२०७७ जेष्ठ २१ २०:१६
कृषक पहिचान तथा वर्गीकरण कार्यविधि, २०७५ (पहिलो संसोधन २०७६-०८-०२) सहित
२०७७ जेष्ठ २१ १९:४०
कृषकसँग कृषि मन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि-२०७५
२०७५ माघ १५ २०:५७
दुग्ध विकास वोर्ड संचालन निर्देशिका, २०७५
२०७५ माघ १० १८:०५