भौगोलिक सूचना, भू-सूचना प्रणाली तथा भू-उपयोग योजना शाखामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ ।