“जग्गाको खण्डीकरण रोकौँ ।चक्लाबन्दी गरी सामूहिक खेती गरौँ । कृषिको यान्त्रीकरण गरि लागत घटाउँ उत्पादकत्व बढाउँ । ब्यवसायिक कृषिको माध्यमबाट गण्डकी प्रदेशलाई खाध्यन्नमा आत्मनिर्भर बनाउने सँकल्प गरौँ ।”

सूचना एवं जानकारीहरु

भूमि व्यवस्थापन तथा भुमिश्रोत नक्साङ्कन महाशाखामा कार्यरत कर्मचारीहरु

गंगालाल पोखरेल
उपसचिव (प्रा.) [ अधिकृतस्तर नवौँ ]
सन्तोष पौडेल
शा.अ. (प्र.) [ अधिकृत सातौँ ]
दामोदर भट्टराई
नापी अधिकृत [अधिकृतस्तर छैटौँ]
गोबिन्द प्रसाद रिजाल
अधिकृतस्तर छैटौँ
आधिकारिक इमेलफेसकुकसम्पर्क
डिल्लीराज सुवेदी
ना.सु./सहायकस्तर पाँचौ