सूचना एवं जानकारीहरु

https://molmac.gandaki.gov.np/%e0%a4%9c%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%97%e0%a4%be-%e0%a4%9a%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a6%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%a8%e0%a5%8d-2/

https://molmac.gandaki.gov.np/%e0%a4%9a%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a6%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ae-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%9a/

https://molmac.gandaki.gov.np/%e0%a4%9c%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%97%e0%a4%be-%e0%a4%8f%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a4%a3-%e0%a4%a4%e0%a4%a5%e0%a4%be-%e0%a4%ac%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%bf-%e0%a4%b5%e0%a4%bf/

https://molmac.gandaki.gov.np/%e0%a4%9a%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a6%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ac%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%a7%e0%a4%a8-%e0%a4%95-2/

https://molmac.gandaki.gov.np/%e0%a4%9a%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a6%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ae-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%9a/

https://molmac.gandaki.gov.np/%e0%a4%9c%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%97%e0%a4%be-%e0%a4%8f%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a4%a3-%e0%a4%a4%e0%a4%a5%e0%a4%be-%e0%a4%ac%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%bf-%e0%a4%b5%e0%a4%bf/

https://molmac.gandaki.gov.np/%e0%a4%9a%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a6%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ac%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%a7%e0%a4%a8-%e0%a4%95-2/

https://molmac.gandaki.gov.np/%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%aa%e0%a5%80-%e0%a4%a8%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5/

https://molmac.gandaki.gov.np/%e0%a4%9c%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%97%e0%a4%be-%e0%a4%8f%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a4%a3-%e0%a4%a4%e0%a4%a5%e0%a4%be-%e0%a4%b5%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%b5%e0%a4%bf/

https://molmac.gandaki.gov.np/%e0%a4%9c%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%97%e0%a4%be-%e0%a4%8f%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a4%a3-%e0%a4%a4%e0%a4%a5%e0%a4%be-%e0%a4%ac%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%b5%e0%a4%bf/

https://molmac.gandaki.gov.np/%e0%a4%9a%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a6%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a7%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%b8/

https://molmac.gandaki.gov.np/%e0%a4%9c%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%97%e0%a4%be-%e0%a4%8f%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a4%a3-%e0%a4%a4%e0%a4%a5%e0%a4%be-%e0%a4%b5%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%b5%e0%a4%bf/

https://molmac.gandaki.gov.np/%e0%a4%9c%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%97%e0%a4%be-%e0%a4%8f%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a4%a3-%e0%a4%a4%e0%a4%a5%e0%a4%be-%e0%a4%ac%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%b5%e0%a4%bf/

https://molmac.gandaki.gov.np/%e0%a4%9a%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a6%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a7%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%b8/

https://molmac.gandaki.gov.np/%e0%a4%9c%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%97%e0%a4%be-%e0%a4%9a%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a6%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a7/

https://molmac.gandaki.gov.np/%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%b2%e0%a4%b0%e0%a5%81%e0%a4%aa%e0%a4%9f%e0%a5%8b%e0%a4%aa%e0%a5%8b%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%ab%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%b2-%e0%a4%a8%e0%a4%95/

भूमि व्यवस्थापन तथा भुमिश्रोत नक्साङ्कन महाशाखामा कार्यरत कर्मचारीहरु


गंगालाल पोखरेल
उपसचिव (प्रा.) [ अधिकृतस्तर नवौँ ]
सन्तोष पौडेल
शा.अ. (प्र.) [ अधिकृत सातौँ ]
दामोदर भट्टराई
नापी अधिकृत [अधिकृतस्तर छैटौँ]
गोबिन्द प्रसाद रिजाल
कम्प्युटर अधिकृत [अधिकृतस्तर छैटौँ]
आधिकारिक इमेलफेसकुकसम्पर्क
डिल्लीराज सुवेदी
ना.सु./सहायकस्तर पाँचौ
रामचन्द्र बराल
सर्भेक्षक [रा.प.अनं. प्रथम प्रा.]