भूमि व्यवस्था महाशाखामा यहाँलाई स्वागत छ:

सूचना/समचार/गतिविधिहरु

ताजा गतिविधि

अन्य जानकारी

श्रव्य दृष्य सामग्रीहरु

चक्लाबन्दी कार्यक्रम सम्पन्न भएका स्थानहरु


View Larger Map

भूमि व्यवस्थापन तथा भुमिश्रोत नक्साङ्कन महाशाखामा कार्यरत कर्मचारीहरु


गंगालाल पोखरेल
उपसचिव (प्रा.) [ अधिकृतस्तर नवौँ ]
पुष्पराज पौडेल
शाखा अधिकृत
मिलन के.सी.
नापी अधिकृत (प्रा.) [ अधिकृत सातौँ ]
दामोदर भट्टराई
नापी अधिकृत [अधिकृतस्तर छैटौँ]
गोबिन्द प्रसाद रिजाल
कम्प्युटर अधिकृत [अधिकृतस्तर छैटौँ]
आधिकारिक इमेलफेसकुकसम्पर्क
डिल्लीराज सुवेदी
ना.सु./सहायकस्तर पाँचौ
रामचन्द्र बराल
सर्भेक्षक [रा.प.अनं. प्रथम प्रा.]