भूमि व्यवस्थापन तथा भुमिश्रोत नक्साङ्कन महाशाखा हाल कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

गंगालाल पोखरेल
उपसचिव (प्रा.) [ अधिकृतस्तर नवौँ ]
सन्तोष पौडेल
शा.अ. (प्र.) [ अधिकृत सातौँ ]
दामोदर भट्टराई
नापी अधिकृत [अधिकृतस्तर छैटौँ]
गोबिन्द प्रसाद रिजाल
अधिकृतस्तर छैटौँ
आधिकारिक इमेलफेसकुकसम्पर्क
डिल्लीराज सुवेदी
ना.सु./सहायकस्तर पाँचौ