भूमिश्रोत नक्साङ्कन महाशाखामा यहाँलाई स्वागत छ:

सूचना/समचार/गतिविधिहरु

ताजा गतिविधि

अन्य जानकारी

चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्वन्धी पुन: प्रस्ताव आव्हानको ३० दिने सार्वजनिक सूचना ।
जग्गा एकिकरण तथा बस्ति विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६
चक्लाबन्दी प्रबर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यबिधि – २०७५ चौथो संसोधन सहित
चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्वन्धी पुन: प्रस्ताव आव्हानको ३० दिने सार्वजनिक सूचना ।
जग्गा एकिकरण तथा बस्ति विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६
चक्लाबन्दी प्रबर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यबिधि – २०७५ चौथो संसोधन सहित
कित्तानापी नक्सामा सार्वजनिक बाटो अध्यावधिक गर्ने कार्यविधि २०७६
जग्गा एकिकरण तथा वस्ती विकास कार्यक्रम सम्वन्धी प्रस्ताव छनौट गरिएको सूचना।
जग्गा एकिकरण तथा बस्ती विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्वन्धी प्रस्ताव आव्हानको ३० दिने सार्वजनिक सूचना
चक्लाबन्दी सम्वन्धी प्रस्ताव छनौट गरिएको सूचना ।
जग्गा एकिकरण तथा वस्ती विकास कार्यक्रम सम्वन्धी प्रस्ताव छनौट गरिएको सूचना।
जग्गा एकिकरण तथा बस्ती विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्वन्धी प्रस्ताव आव्हानको ३० दिने सार्वजनिक सूचना
चक्लाबन्दी सम्वन्धी प्रस्ताव छनौट गरिएको सूचना ।
जग्गा चक्लाबन्दी सम्वन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना
स्थलरुप(टोपोग्राफिकल) नक्सामा स्थानीय तहको सिमाना अद्यावधिक गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि, २०७५

श्रव्य दृष्य सामग्रीहरु

भूमि व्यवस्थापन तथा भुमिश्रोत नक्साङ्कन महाशाखामा कार्यरत कर्मचारीहरु


गंगालाल पोखरेल
उपसचिव (प्रा.) [ अधिकृतस्तर नवौँ ]
पुष्पराज पौडेल
शाखा अधिकृत
मिलन के.सी.
नापी अधिकृत (प्रा.) [ अधिकृत सातौँ ]
दामोदर भट्टराई
नापी अधिकृत [अधिकृतस्तर छैटौँ]
गोबिन्द प्रसाद रिजाल
कम्प्युटर अधिकृत [अधिकृतस्तर छैटौँ]
आधिकारिक इमेलफेसकुकसम्पर्क
डिल्लीराज सुवेदी
ना.सु./सहायकस्तर पाँचौ
रामचन्द्र बराल
सर्भेक्षक [रा.प.अनं. प्रथम प्रा.]