प्रशासन शाखामा यहाँलाई स्वागत छ ।

विवरणमितिशाखाफाइल
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । -मातहतका कार्यालय (सबै) ।२०७६/०७/०७प्रशासनडाउनलोड
सवारी साधनको प्रयोग सम्वन्धमा । -मातहतका कार्यालय (सबै) ।२०७६।०६।१५कर्मचारी प्रशासनडाउनलोड
कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराउने बारे अत्यन्त जरुरी परिपत्र । -मातहतका कार्यालय (सबै) ।२०७६।०६।१०कर्मचारी प्रशासनडाउनलोड