ऐन तथा नियमावली

शिर्षक
सहकारी ऐन, २०७५
२०७७ असार २९ २३:४०
प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७५
२०७७ असार ४ १६:२२
गण्डकी प्रदेश सहकारी नियमावली २०७६ राजपत्र
२०७७ जेष्ठ १३ १२:०४

निर्देशिका, कार्यविधि,मापदण्ड

शिर्षक
पशुको पूर्ण खोप कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६
२०७७ आश्विन ५ १४:५०
बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि,२०७७
२०७७ भाद्र २२ १७:०५
कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्य नमुना मोडेल फार्म कार्यक्रम संचालन कार्यविधी,२०७५ (दोस्रो संसोधन २०७६।०५।०९ सहित)
२०७७ श्रावण १८ १४:१०
सहकारी संस्थाको साधारणसभा (कार्य व्यवस्था) निर्देशिका, २०७६
२०७७ असार २९ २२:३८
स्याउ विशेष कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:५४
स्याउ बगैंचा सुधार तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम सचालन कार्यविधि, २०७६
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:५३
स्थलरुप(टोपोग्राफिकल) नक्सामा स्थानीय तहको सिमाना अद्यावधिक गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि, २०७५
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:५२
साना तथा आधुनिक सिँचाई कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ (पहिलो संसोधन २०७६ सहित)
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:४९
साझेदारीमा पशु बधशाला निर्माण वा सुधार वा दुवै कार्यक्रम कार्यान्वयन संसोधित कार्यविधि, २०७५
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:४८
साझेदारीमा कोल्ड स्टोर।चिस्यान केन्द्र।कोल्ड रुम स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ (दोस्रो संसोधन २०७६।०५।०९ सहित)
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:४६
सहकारी सङ्घसंस्थालाई अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि , २०७५ (पहिलो संसोधन २०७६ सहित)
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:४१
सहकारी संघ-संस्था एकीकरण सम्वन्धी कार्यविधि, २०७६
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:३६
सहकारी संघ-संस्थाको निर्वाचन निर्देशिका, २०७५
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:३५
सहकारी संघ, संस्था अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा नियमन कार्यविधि , २०७५
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:३४
सहकारी पाठ्यक्रम, पाठयोजना तथा प्रशिक्षण सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:३१
व्यवसायिक कृषि ऋणको लागि ब्याज अनुदान वितरण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:२७
व्यवसायिक करार खेती प्रोत्साहन अनुदान कार्यविधि, २०७५ (पहिलो संसोधन २०७६ सहित)
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:२४
वीउ उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:२४
वीउ उत्पादन परिमाणको आधारमा नगद प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:२३
वीउ आलु भण्डारण सहयोग कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:२१

निति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा अन्य

शिर्षक
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नं. ४ को विनियोजित वजेट
२०७५ असार ५ १३:२५
बजेट २०७५/७६
२०७५ असार ५ १३:१२
२०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम
२०७५ असार ५ १३:०३