डेरी पसल निर्माण/सुधार अनुदान कार्यक्रम संचालन नर्मस, २०७६

साझेदारीमा पशु बधशाला निर्माण वा सुधार वा दुवै कार्यक्रम कार्यान्वयन संसोधित कार्यविधि, २०७५

पशु हाटबजार स्थापना सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन संसोधित कार्यविधि, २०७५

दुध उत्पादन र बजारीकरणका आधारमा अनुदान पाइलट कार्यक्रम (संसोधित)कार्यविधि २०७५

आकस्मिक सेवाटेवा कार्यक्रम सञ्चालन (संसोधित) कार्यविधि २०७५