परिपत्र

शिर्षक-सम्बन्धित निकाय
गण्डकी प्रदेशको नियमन क्षेत्रभित्रका सहकारी संघ संस्थाहरुलाई मन्त्रालयको परिपत्र २०७७।०४।२८
1 file(s)
२०७७ श्रावण २९ ०९:२८
गण्डकी प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकारका सबै सहकारी संस्थाहरुलाई – मन्त्रालयको परिपत्र ।
1 file(s)
२०७७ श्रावण १३ १६:२७
कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराउने ’bout अत्यन्त जरुरी परिपत्र । -मातहतका कार्यालय (सबै) ।
1 file(s)
२०७७ जेष्ठ १३ १२:३५
सवारी साधनको प्रयोग सम्वन्धमा । -मातहतका कार्यालय (सबै) ।
1 file(s)
२०७७ जेष्ठ १३ १२:३४
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । -मातहतका कार्यालय (सबै) ।
1 file(s)
२०७७ जेष्ठ १३ १२:३३
रमाना दिने सम्वन्धी परिपत्र । -मातहतका कार्यालय (सबै) ।
1 file(s)
२०७७ जेष्ठ १३ १२:३२
प्राविधिक जनशक्ती विवरण सम्वन्धी -मातहतका कार्यालय (सबै) ।
1 file(s)
२०७७ जेष्ठ १३ १२:३१
विवरण उपलव्ध गराउने (सेवा कालिन तालिम सम्वन्धी)-मातहतका कार्यालय (सबै) ।
1 file(s)
२०७७ जेष्ठ १३ १२:३०
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० प्रवर्द्वन गर्ने सम्वन्धमा । – अन्तर्गतका कार्यालय सबै ।
1 file(s)
२०७७ जेष्ठ १३ १२:२९
संघिय सहकारी विभागबाट जारी निर्देशन, २०७४ कार्यन्वयन र प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा । (गण्डकी प्रदेश भित्रका सबै स्थानिय तहहरुलाई )
1 file(s)
२०७७ जेष्ठ १३ १२:२७
संघिय सहकारी विभागबाट जारी निर्देशन, २०७४ कार्यन्वयन र प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा । (गण्डकी प्रदेशका सबै सहकारी संस्थाहरुलाई )
1 file(s)
२०७७ जेष्ठ १३ १२:२५
ईमेल ठेगाना परिवर्तन भएको सम्बन्धमा-परिपत्र
1 file(s)
२०७७ जेष्ठ १३ १२:२०