परिपत्र

Title
कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराउने ’bout अत्यन्त जरुरी परिपत्र । -मातहतका कार्यालय (सबै) ।
 1 file(s)
परिपत्र मे 26, 2020
सवारी साधनको प्रयोग सम्वन्धमा । -मातहतका कार्यालय (सबै) ।
 1 file(s)
परिपत्र मे 26, 2020
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । -मातहतका कार्यालय (सबै) ।
 1 file(s)
परिपत्र मे 26, 2020
रमाना दिने सम्वन्धी परिपत्र । -मातहतका कार्यालय (सबै) ।
 1 file(s)
परिपत्र मे 26, 2020
प्राविधिक जनशक्ती विवरण सम्वन्धी -मातहतका कार्यालय (सबै) ।
 1 file(s)
परिपत्र मे 26, 2020
विवरण उपलव्ध गराउने (सेवा कालिन तालिम सम्वन्धी)-मातहतका कार्यालय (सबै) ।
 1 file(s)
परिपत्र मे 26, 2020
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० प्रवर्द्वन गर्ने सम्वन्धमा । – अन्तर्गतका कार्यालय सबै ।
 1 file(s)
परिपत्र मे 26, 2020
संघिय सहकारी विभागबाट जारी निर्देशन, २०७४ कार्यन्वयन र प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा । (गण्डकी प्रदेश भित्रका सबै स्थानिय तहहरुलाई )
 1 file(s)
परिपत्र मे 26, 2020
संघिय सहकारी विभागबाट जारी निर्देशन, २०७४ कार्यन्वयन र प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा । (गण्डकी प्रदेशका सबै सहकारी संस्थाहरुलाई )
 1 file(s)
परिपत्र मे 26, 2020
ईमेल ठेगाना परिवर्तन भएको सम्बन्धमा-परिपत्र
 1 file(s)
परिपत्र मे 26, 2020