कृषि जैविक विवधता तथा जलवायु परिवर्तन शाखामा स्वागत छ ।